Istra ecoxperience

Prijavnica

Obrazac za prijavu Eko manifestacije

  • Brošure i prospekte sadržaja (u digitalnom obliku)
  • 5-10 reprezentativnih fotografija i logotip manifestacije u visokoj rezoluciji za objavu u brošuri i na web stranici www.istraecoxperience.com (obavezno navesti autora fotografija)
  • Ostale dokaze i fotografije kojima se dokazuju eko-prijateljske prakse u sklopu manifestacije
Digitalni sadržaji (dokumentacija, fotografije i dr.) se dostavljaju e-mailom na adresu: edi.akilic@istra-istria.hr

Izrađivač brošure i web stranica je Upravni odjel za turizam Istarske županije, koji zadržava diskreciono pravo odlučivanja o uvrštenju prijavljenih manifestacija u skladu s kriterijima za uvrštenje.

Brošura će se tiskati krajem tekuće godine te će se distribuirati tijekom sljedeće godine. Stoga se navedeni podaci moraju odnositi na sljedeću godinu ili, ako još nisu poznati, trebaju se navesti na način da su primjenjivi za sljedeću godinu.

Prijave koje se ne dostave u roku, s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijavitelj manifestacije uvrštene u brošuru i na web stranice obvezuje se da će pravovremeno javljati sve eventualne naknadne promjene i nadopune navedenih podataka, čim do njih dođe, kako bi ih izrađivač unio o brošuru i na web stranice. Ukoliko ih prijavitelj ne javi ili ih javi nakon tiskanja brošure, izrađivač ne odgovara za te promjene.